Ekiti Anthem

 

Oun abajoro kiipe kun

Oun asepo nileye

Ehin ola wa tidara o

Awa Ekiti ati parapo

Kaparapo katun panupo

Awa Ekiti ati gbominira

Okan lawansee

Ekiti, Ekiti ati gbominira (2ce)

Awa Ekiti iwaju laomalo lagbara Olorun

Awa Ekiti okan soso ma ni’wa o lailai