Traditional Rulers

Traditional Title Town Local Govt. Area
Ajero ljero-Ekiti ljero
Alaaye Efon Alaaye-Ekiti Ekiti West
Alaaye Oke Ayedun-Ekiti Ikole
Alara Aramoko-Ekiti Ekiti West
Alare Are-Ekiti lrepodun/Ifelodun
Alawe Ilawe-Ekiti Ekiti South West
Arajaka Igbara Odo-Ekiti Ekiti South West
Arinjale Ise-Ekiti Ise/Orun
Atta Ayede Ekiti Oye
Elekole Ikole-Ekiti Ikole
Elemure Emure-Ekiti Emure
Ewi Ado-Ekiti Ado
Obaleo Erinmope-Ekiti Moba
Obanla Ijesa Isu-Ekiti Ikole
Ogoga Ikere-Ekiti Ikere
Olode Ode-Ekiti Gbonyin
Ologotun Ogotun-Ekiti Ekiti South West
Olojudo Ido-Ekiti Ido/Osi
Olojudo Ido-Ile-Ekiti Ekiti West
Olomuo Omuo-Ekiti Ekiti East
Olosi Osi-Ekiti Ido/Osi
Olotunja Otunja-Ekiti Ikole
Oloye Oye-Ekiti Oye
Olukoro lkoro-Ekiti Ijero
Oluyin Iyin-Ekiti Irepodun/Ifelodun
Onigede Igede-Ekiti Irepodun/Ifelodun
Onisan Isan-Ekiti Oye
Onitaji ltaji-Ekiti Oye
Oniye lye-Ekiti Ilejemeje
Oore Otun-Ekiti Moba
Owa Ooye Okemesi-Ekiti Ekiti West
Traditional Title Town Local Govt. Area
Alara Ara ljero-Ekiti ljero
Alara Ara Ikole-Ekiti Ikole
Alasa Ilasa-Ekiti Ekiti East
Alawo Awo-Ekiti lrepodun/Ifelodun
Alaworoko Iworoko-Ekiti lrepodun/Ifelodun
Alayegunle Ayegunle-Ekiti ljero
Alayetoro Ayetoro-Ekiti Ido/Osi
Apalufin Aisegba-Ekiti Gbonyin
Apeju llupeju-Ekiti Oye
Asaba Isa ba-Ekiti Ikole
Eleda Eda Oniyo-Ekiti Ilejemeje
Elerio Erio-Ekiti Ekiti West
Obanla Ipao-Ekiti Ikole
Ojurin Ijurin-Ekiti ljero
Olohan Erinjiyan-Ekiti Ekiti West
Olorin Orin Odo-Ekiti Ikole
Olosan Osan-Ekiti Moba
Olowa Odo Owa-Ekiti ljero
Olu Itapaji-Ekiti Ikole
Olufaki Ifaki-Ekiti Ido/Osi
Oluloro Iloro-Ekiti Ijero
Olupoti Ipoti-Ekiti Ijero
Olusi Usi-Ekiii Ido/Osi
Olusin Usin-Ekiti Ikole
Onigbemo Igbemo-Ekiti Irepodun/Ifelodun
Onigogo Igogo Ekiti Moba
Onikun Ikun-Ekiti Moba
Onimesi Imesi-Ekiti Gbonyin
Onire Ire-Ekiti Oye
Oniropora Iropora-Ekiti Irepodun/Ifelodun
Onise Odo-Oro Ekiti Ikole
Oroo Agbado-Ekiti Gbonyin
Owa lludun-Ekiti llejemeje
Owa Odo Ayedun-Ekiti Ikole
Owa Osun-Ekiti Moba
Owalogbo Ilogbo-Ekiti Ido/Osi
Owatapa Itapa-Ekiti Oye
Traditional Title Town Local Govt. Area
Ajagun llu Omoba-Ekiti Gbonyin
Alaaye Aaye Oja-Ekiti Moba
Alaaye Aaye-Ekiti Ido/Osi
Alafao Afao-Ekiti lrepodun/Ifelodun
Alafon llafon-Ekiti Oye
Alamo Ilamo-Ekiti Ikole
Alararomi Araromi-Ekiti ljero
Alasin Asin-Ekiti Ikole
Alasin Asin-Ekiti Ikole
Amuro Temidire-Ekiti Ikole
Aroniro Iro-Ekiti Moba
Eesalokun Ilokuno-Ekiti ljero
Eisa Ira-Ekiti Moba
Eleda Ile Eda Ile-Ekiti Ekiti East
Elejelu ljelu-Ekiti Oye
Elepe Epe Ekiti ljero
Elepe Epe Ekiti Moba
Eleri lkunri-Ekiti Ikole
Elesun Esun-Ekiti Ikole
Elesure Esure-Ekiti lrepodun/Ifelodun
Elewu Ewu-Ekiti Ilejemeje
Eleyio Eyio-Ekiti Irepodnn/Ifeodun
Obadu llemeso-Ekiti Oye
Obalemo Odo Ora-Ekiti Ido/Osi
Obaloja Oloje-Ekiti Oye
Obaloke Igbona-Ekiti lkole
Obanikosun Ikosun-Ekiti Moba
Obasaoye Isa Oye-Ekiti Moba
Odolofin Araromi Obo-Ekiti Irepodun/lfelodun
Oloja Araromi Oke- Ekiti Ekiti East
Oloja Ikogosi Ekiti Ekiti West
Oloojebu Oke ljebu-Ekiti Ikole
Olora Oke Ori-Ekiti Ido/Osi
Olorin Orin-Ekiti Ido/Osi
Olosin Osin-Ekiti Oye
Oiowuro Orun-Ekiti Ise/Orun
Olu Iyemero-Ekiti Ikole
Olugbole lgbole~Ekiti Ido/Osi
Olumojo Imojo-Ekiti Oye
Olupole Ipole Iloro-Ekiti Ekiti West
Oluroye Iroko-Ekilti Ijero
Onifishin Ifishin-Ekiti Ido/Osi
Onijan Ijan-Ekiti Gbonyin
Onijesa Ijesamodu-Ekiti llejemeje
Onikoyi Ikoyi Ekiti Ikole
Onikun Ikun Oba-Ekiti Ekiti East
Onikun Temidire-Ekiti Ijero
Onipere lpere-Ekit llejemeje
Onirare lrare-Ekiti Moba
Onirele Irele-Ekiti Ikole
Oniro lro-Ekiti Gbonyin
Onisin Isinbode~Ekiti Ekiti East
Owa Aye bode-Ekiti Ikole
Owa Ayegbaju-Ekiti Ayegbaju-Ekiti Oye
Owa Egbe-Ekiti Gbonyin
Owa Oke Ako-Ekiti Ikole
Owa Oke Oro-Ekiti Ijero
Owajumu Omu-Ekiti Oye